Dokumenty szkoły

Statut szkoły do pobrania tutaj

Program wychowawczy do pobrania tutaj

Szkolny program profilaktyki do pobrania tutaj

Kodeks ucznia do pobrania tutaj

Procedury postęp. w sytuacjach zagrażających bezpiecz. do pobrania tutaj

Regulamin wycieczek szkolnych tutaj

Regulamin świetlicy tutaj

Folder szkoły tutaj

System oceniania 1-3 SP tutaj

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych tutaj

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tutaj

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNYtutaj

ZBIORCZE ZESTAWIENIE GODZIN tutaj

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI tutaj